Розробка положень громадських організацій

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

600 грн. від 5 робочих днів
Розробка положень громадських організацій - РегСервіс
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Внутрішні ПОЛОЖЕННЯ громадських організацій

  Без перебільшення можна стверджувати, що прийняття нового ЗУ «Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 р. № 4572-VI, який почав діяти з 1 січня минулого року, відкрило новий європейський шлях у розвитку громадського руху в Україні. Найголовніші новели – це зняття обмежень щодо географічної статусності, можливість виступати на захист інтересів не лише своїх членів, з метою якнайкращої реалізації своїх статутних цілей - залучати будь-яких юридичних та фізичних осіб, які такі цілі підтримують, та засновувати власні підприємства, відокремлення за назвою від державних установ і організацій тощо.

  Втрата чинності старого ЗУ «Про об'єднання громадян», сама назва якого свідчила про проголошений на державному рівні вибірковий підхід до можливості займатися громадською діяльністю лише громадянам України, ознаменувала принципове залишення в минулому пострадянського сприйняття громадського руху. Адже величезна кількість громадських організацій існувала лише на папері, як «закриті клуби» за інтересами для своїх власників, їхня діяльність лише проголошувалася «громадською», а на практиці під гучними, часто дублюючими певні державні структури - на кшталт «антикорупційний комітет» чи «екологічна асоціація» - назвами надійно були заховані в тінь непрозорі схеми розподілу коштів. Багато з таких структур мали виключні права на гуманітарну підтримку з-за кордону, яка теж розподілялася не завжди за прямим призначенням. Звісно, з боку громадської думки подібна діяльність викликала різке невдоволення та подекуди навіть звернення до правоохоронних органів.  

  Одним з найголовніших та найпривабливіших принципів в створенні громадських організацій за новим законом можна вважати скасування державного контролю за статутною діяльністю та право розпорядження прибутками від діяльності створених такими організаціями підприємств (ч. 2 ст. 83, ст. 85 ЦКУ). Відомості про здійснення підприємницької діяльності ГО включаються до Реєстру громадських об'єднань та Реєстру неприбуткових організацій.

  Але цього замало - зважаючи на пільговий характер обкладання ГО та їх підприємств податками, така діяльність викликає надто пильну увагу з боку контролюючих служб, до того ж прозорість та відкритість задекларовані на рівні закону як засадничі принципи під час їх створення.

  Тому Статут ГО завжди потребує конкретизації саме стосовно особливостей Вашої організації. Дуже важливе зауваження робить Реєстраційна служба на своєму офіційному сайті – якщо для діяльності товариства можна скористатися Модельним статутом, то стосовно ГО пропонуються лише загальні рекомендації для його написання – жодні обмеження чи уніфікації в галузі вільного волевиявлення громадської ініціативи є недоречними за законом.

  Статут громадської організації повинен містити:

  • її назву, визначену у рішенні установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, із зазначенням організаційно-правової форми (громадська - організація чи спілка), до того ж вона не має містити слів «державна» або «комунальна» та похідних;

  • мету та завдання;

  • умови і порядок прийому, вибуття з неї;

  • права і обов'язки членів (учасників);

  • порядок утворення і діяльності статутних органів, місцевих осередків та їх повноваження;

  • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності;

  • порядок внесення змін і доповнень до статуту;

  • порядок припинення діяльності і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією.

  В цілому  Статут не може суперечити законодавству України, але може містити ще й додаткові пункти щодо практичних нюансів створення і діяльності – адже важко уявити більшу різноманітність тем та цілей, ніж здатний охоплювати громадський рух в державі.

  Але Статут – це основний документ, як паспорт для людини. Для конкретизації самого процесу створення та роботи організації на підтвердження майже кожного пункту свого Статуту Вам потрібно розробити положення щодо регуляції певних питань діяльності: це можуть бути положення про членство, про сплату членських внесків, про конфіденційну інформацію, а найголовніше, звичайно ж, про повноваження керівних органів ГО.

  Публічність ГО передбачає вільний доступ всіх членів (учасників) до інформації про її діяльність, і тому дотримання усіх норм для організації реальної демократії та самоврядування шляхом розробки положень та ознайомлення з ними усіх членів організації видається єдиним виправданим шляхом для нормальної реалізації її статутних цілей і завдань. Цей момент набуває особливої ваги у світлі аналізу негативного досвіду, навіть до судового розгляду кримінальних справ, діяльності таких організацій в минулому, адже відсутність матеріального інтересу (члени (учасники) ГО не мають права на частку майна і не відповідають за її зобов'язаннями, а доходи або майно (активи) ГО не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника), крім оплати праці та відрахувань на соціальні потреби) висуває високі вимоги до морального статусу і відповідальності засновників перед громадськістю.

  Положення про залучення до діяльності ГО інших осіб

  • Це положення визначає порядок взаємодії ГО з фізичними особами, що не є її членами, асоційованими учасниками та з юридичними особами.  Юридичні особи усіх форм власності залучаються на принципах добровільності, прозорості, відкритості, публічності, законності та гласності для виконання нею своїх статутних цілей та завдань. ГО, яка є юридичною особою, може бути учасником трудових, цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

  Положення про членство громадської організації

  • Положення про членство у ГО розробляється у відповідності до  Статуту, ЗУ «Про громадські об’єднання» та інших актів чинного законодавства і визначає порядок набуття та припинення членства в організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку. Членами ГО можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-річного віку (для молодіжної та дитячої організації - 14 років), активно сприяють виконанню статутних завдань та виявили бажання бути її членом. Членство в ГО є добровільним, фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів організації, що ведеться Радою ГО. Члени ГО мають право отримувати від неї правовий та соціальний захист,  методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, вносити пропозиції щодо напрямків діяльності. Асоційовані учасники ГО мають ті самі обов’язки, що і її члени, окрім обов’язку сплати членських внесків.

  Положення про членські внески 

  • Це Положення визначає  розмір та порядок сплати вступних, щомісячних членських та інших внесків членами ГО. Внески до ГО можуть бути вступними, щомісячними членськими, благодійними, цільовими та іншими. Почесні члени ГО членські та вступні внески не сплачують.

  Положення про конфіденційну інформацію

  • Це дуже важливе Положення, адже воно розробляється з метою забезпечення інформаційної та інших видів безпеки ГО, встановлює загальнi норми про вiдомостi, що складають конфіденційну інформацію та умови їх захисту, а також вiдповiдальнiсть за порушення вимог. Конфіденційною інформацією є організаційна, фінансова, особова інформація про ГО, її членів та будь-яка інша інформація, доступ до якої обмежено ГО  . До конфіденційної інформації може належати інформація, що має дiйсну або потенцiйну цiннiсть в силу невiдомостi її третiм особам. Розголошенням конфіденційної інформації є її розкриття, передача в уснiй, письмовiй, електроннiй чи будь-якій iншiй формi будь-яким особам.

  Забороняється використовувати конфіденційну інформацію ГО для  iнших видів дiяльностi, крім статутних цілей ГО, якщо це може завдати збитків чи іншим чином зашкодити організації.

  Положення про Раду ГО

  • Положення визначає статус, склад, повноваження Ради ГО, процедуру обрання та порядок роботи її членів, організацію її роботи і взаємодії з органами управління, членами ГО та інші керівні засади її  роботи. Рада ГО є колегіальним постійно діючим управлінським органом ГО, який здійснює керівництво її поточною діяльністю в період між скликаннями загальних зборів. Рада ГО у своїй діяльності підзвітна загальним зборам, ними обирається та відкликається. Очолює Раду Голова ГО, порядок обрання та відкликання якого встановлюється окремим Положенням та Статутом ГО.

  Положення про загальні збори ГО

  • Положення визначає статус, склад, порядок скликання та проведення, повноваження, відповідальність загальних зборів ГО та інші керівні засади їх роботи. Загальні збори ГО є вищим керівним органом ГО, обирають Голову ГО у порядку, встановленому її Статутом. Загальні збори скликаються за необхідності, але, як правило, не рідше одного разу на рік. Саме вони приймають Статут, вносять до нього зміни та доповнення, ухвалюють рішення про реорганізацію або ліквідацію, обирають та відкликають Раду, Ревізійну комісію та Голову ГО.

  Положення про Голову ГО

  • Положення визначає статус, повноваження Голови ГО, порядок обрання, організацію роботи і взаємодії з органами управління, її членами та інші керівні засади роботи. Голова ГО є одноосібним виконавчим керівним органом ГО, який очолює її Раду, здійснює поточне керівництво діяльністю в період між скликаннями загальних зборів. Голова ГО є підзвітним та підконтрольним у своїй діяльності загальним зборам, ними обирається і відстороняється від посади. Голова ГО діє від імені організації без довіреності з усіх питань, що належать до його повноважень, представляє ГО в її взаємовідносинах з іншими громадськими організаціями, в т.ч. міжнародними, державними органами, організаціями та установами.

  Положення про Ревізійну комісію ГО

  • Положення визначає статус, склад, повноваження Ревізійної комісії, процедуру обрання та порядок роботи її членів, організацію її роботи і взаємодії з органами управління, членами ГО та інші керівні засади її роботи.Ревізійна комісія ГО є колегіальним контролюючим управлінським органом організації, підзвітна загальним зборам ГО, яким надаються матеріали її перевірок (кошториси, витрати, інша фінансова та кадрова звітність тощо). Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Ради ГО та її Голови винятково за рішенням загальних зборів.

  Статутні цілі саме Вашої організації можуть потребувати розробки інших положень, чи називатися керівні органи можуть інакше – скажімо, не Рада, а Дирекція,  не Загальні збори, а Конференція тощо – але за будь-яких обставин наявність положень не лише значно полегшить щоденну роботу ГО, а й стане незамінним інструментом у вирішенні подекуди виникаючих у цій роботі спірних питань як внутрішнього (члени та керівні органи), так і зовнішнього (ділові партнери, контролюючі суб’єкти, суди тощо) характеру. Ми бажаємо Вам якнайменше таких питань та пропонуємо скористатися нашою допомогою у розробці статутних положень, аби діяльність створеної ГО якнайбільше задовольняла Ваші інтереси та інтереси суспільства загалом.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги